logo
facebook
contact
ระบุชื่อนามสกุล โดยไม่มีคำนำหน้า เช่น สมชาย ใจดี
หน้าแรก/ผลการค้นหาด้วย ชื่อ-นามสกุล 'อาทิตยา แพ่งคำ'/

พบรายงานการโกง

อาทิตยา แพ่งคำ

จำนวนครั้งที่ถูกรายงาน
100
ความเสียหายรวม
145,859บาท
รายงานล่าสุด
วันที่September 1, 2020
ช่องทางพร้อมเพย์
ประเภทสินค้า/บริการสินค้าออนไลน์
ยอดความเสียหาย1,110 บาท
รายงานล่าสุด
วันที่September 1, 2020
ช่องทางพร้อมเพย์
ประเภทสินค้า/บริการสินค้าออนไลน์
ยอดความเสียหาย1,110 บาท