logo
facebook
contact
ระบุชื่อนามสกุล โดยไม่มีคำนำหน้า เช่น สมชาย ใจดี
หน้าแรก/ผลการค้นหาด้วย ชื่อ-นามสกุล 'อวัสดา แดงมาลี'/

พบรายงานการโกง

อวัสดา แดงมาลี

จำนวนครั้งที่ถูกรายงาน
9
ความเสียหายรวม
2,350บาท
รายงานล่าสุด
วันที่June 13, 2020
ช่องทางพร้อมเพย์
ประเภทสินค้า/บริการอื่นๆ
ยอดความเสียหาย230 บาท
รายงานล่าสุด
วันที่June 13, 2020
ช่องทางพร้อมเพย์
ประเภทสินค้า/บริการอื่นๆ
ยอดความเสียหาย230 บาท