logo
facebook
contact
ระบุชื่อนามสกุล โดยไม่มีคำนำหน้า เช่น สมชาย ใจดี
หน้าแรก/ผลการค้นหาด้วย ชื่อ-นามสกุล 'อภิญญา สอนสา'/

พบรายงานการโกง

อภิญญา สอนสา

จำนวนครั้งที่ถูกรายงาน
33
ความเสียหายรวม
13,591บาท
รายงานล่าสุด
วันที่July 24, 2020
ช่องทางพร้อมเพย์
ประเภทสินค้า/บริการสินค้าออนไลน์
ยอดความเสียหาย198 บาท
รายงานล่าสุด
วันที่July 24, 2020
ช่องทางพร้อมเพย์
ประเภทสินค้า/บริการสินค้าออนไลน์
ยอดความเสียหาย198 บาท