logo
facebook
contact
ระบุชื่อนามสกุล โดยไม่มีคำนำหน้า เช่น สมชาย ใจดี
หน้าแรก/ผลการค้นหาด้วย ชื่อ-นามสกุล 'อชิรญาณ์ ฉ่ำช้าง'/

พบรายงานการโกง

อชิรญาณ์ ฉ่ำช้าง

จำนวนครั้งที่ถูกรายงาน
9
ความเสียหายรวม
21,801บาท
รายงานล่าสุด
วันที่January 5, 2020
ช่องทางพร้อมเพย์
ประเภทสินค้า/บริการอื่นๆ
ยอดความเสียหาย1,700 บาท
รายงานล่าสุด
วันที่January 5, 2020
ช่องทางพร้อมเพย์
ประเภทสินค้า/บริการอื่นๆ
ยอดความเสียหาย1,700 บาท