logo
facebook
contact
ระบุชื่อนามสกุล โดยไม่มีคำนำหน้า เช่น สมชาย ใจดี
หน้าแรก/ผลการค้นหาด้วย ชื่อ-นามสกุล 'รพีภัทร พันนา'/

พบรายงานการโกง

รพีภัทร พันนา

จำนวนครั้งที่ถูกรายงาน
23
ความเสียหายรวม
22,100บาท
รายงานล่าสุด
วันที่September 9, 2020
ช่องทางTrue Wallet
ประเภทสินค้า/บริการสินค้าออนไลน์
ยอดความเสียหาย800 บาท
รายงานล่าสุด
วันที่September 9, 2020
ช่องทางTrue Wallet
ประเภทสินค้า/บริการสินค้าออนไลน์
ยอดความเสียหาย800 บาท