logo
facebook
contact
ระบุชื่อนามสกุล โดยไม่มีคำนำหน้า เช่น สมชาย ใจดี
หน้าแรก/ผลการค้นหาด้วย ชื่อ-นามสกุล 'นฤมล ปัตตังถาโต'/

พบรายงานการโกง

นฤมล ปัตตังถาโต

จำนวนครั้งที่ถูกรายงาน
13
ความเสียหายรวม
10,600บาท
รายงานล่าสุด
วันที่December 1, 2020
ช่องทางTrue Wallet
ประเภทสินค้า/บริการสินค้าออนไลน์
ยอดความเสียหาย800 บาท
รายงานล่าสุด
วันที่December 1, 2020
ช่องทางTrue Wallet
ประเภทสินค้า/บริการสินค้าออนไลน์
ยอดความเสียหาย800 บาท