logo
facebook
contact
ระบุชื่อนามสกุล โดยไม่มีคำนำหน้า เช่น สมชาย ใจดี
หน้าแรก/ผลการค้นหาด้วย ชื่อ-นามสกุล 'กัญญา สีสมพันธ์'/

พบรายงานการโกง

กัญญา สีสมพันธ์

จำนวนครั้งที่ถูกรายงาน
13
ความเสียหายรวม
81,000บาท
รายงานล่าสุด
วันที่September 22, 2020
ช่องทางTrue Wallet
ประเภทสินค้า/บริการสินค้าออนไลน์
ยอดความเสียหาย3,000 บาท
รายงานล่าสุด
วันที่September 22, 2020
ช่องทางTrue Wallet
ประเภทสินค้า/บริการสินค้าออนไลน์
ยอดความเสียหาย3,000 บาท